Dziś Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej

Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej podkreśla konieczność budowania godnej przyszłości dla wszystkich ludzi.

Ideą tego dnia jest zwrócenie uwagi na globalne nierówności społeczne oraz promowanie wysiłków na rzecz zmniejszenia ubóstwa, wykluczenia społecznego i bezrobocia.

Today is World Day of Social Justice.

World Social Justice Day stresses the need to build a decent future for all people. The idea of this day is to highlight global social inequalities and promote efforts to reduce poverty, social exclusion and unemployment.

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. To okazja do inicjowania i propagowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

W celu zasięgnięcia większej ilości informacji na temat kampanii społecznych, badań, raportów oraz projektów związanych z bezpieczeństwem w internecie wejdź na https://www.saferinternet.pl/

Safe Internet day

Safer Internet Day Safer Internet Day (SID) has been celebrated on the initiative of the European Commission since 2004. It is an opportunity to initiate and promote activities for the safe access of children and young people to Internet resources. For more information on social campaigns, research, reports and projects related to online safety, visit https://www.saferinternet.pl/

Rozwijamy się dla Was!

29.01.2020 nasza fundacja uczestniczyła w seminarium „ROAD TO KOCHAM BIZNES”. Zainspirowani wracamy z nowymi pomysłami  ?

We are developing for you!

On January 29, 2020 our foundation participated in the seminar „ROAD TO I LOVE BUSINESS”. Inspired, we came back with new ideas

Dziś Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Środki masowego przekazu stanowią nieodłączny element życia niemalże każdego z nas, z tego względu doczekały się swojego święta. Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu został ustanowiony przez Papieża VI w roku 1967. Na datę tego święta wybrano dzień 24 stycznia. Mass media oprócz informowania pełnią również funkcję korelacyjną, socjalizacyjną, kontynuacyjną i rozrywkową.

Jest to idealny dzień na poddanie się refleksji nad wpływem mass mediów na nasze życie, a także przeanalizowanie wartości środków masowego przekazu jakimi się otaczamy.

Today is the World Media Day

The mass media are an inseparable part of the life of almost all of us, which is why they have lived to see their holidays. World Media Day was established by Pope VI in 1967. January 24 was chosen as the date for this celebration. Apart from informing, mass media also perform a correlation, socialization, continuation and entertainment function.

It is an ideal day to reflect on the impact of the mass media on our lives, and to analyze the value of the mass media that surrounds us.

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata. Na świecie choruje na nią ponad 350 mln ludzi, w Polsce 1,88 mln osób doświadczyło zaburzeń depresyjnych – to 5,1% populacji.

To choroba duszy i ciała. Zaczyna się niewinnie – od przygnębienia, złego nastroju. Jednak zlekceważenie tych oznak może być dramatyczne w skutkach.

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją stanowi okazję, by zdobyć wiedzę o jej rozpoznawaniu i leczeniu.

National Day of Combating Depression

According to the World Health Organization, depression is one of the world’s most serious health problems. Over 350 million people worldwide suffer from it, and in Poland 1.88 million people have experienced depressive disorders – this is 5.1% of the population.

It is a disease of the soul and body. It starts innocently – with depression, bad mood. However, ignoring these signs can have dramatic consequences.

The National Day for Combating Depression is an opportunity to learn about its diagnosis and treatment.

Dzisiaj Dzień Ligi Ochrony Przyrody!

Został utworzony w celu upamiętnienia utworzenia najstarszej organizacji ekologicznej w kraju, która została założona 9 stycznia 1928 roku.

Głównym celem działalności stowarzyszenia jest kształtowanie właściwych postaw człowieka przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania i poszanowania, szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń.

Today is the Day of the Nature Conservation League!

It was created to commemorate the creation of the oldest ecological organization in the country, which was founded on January 9, 1928. The main goal of the association’s activity is to shape the right attitudes of people by showing the richness, beauty and importance of nature, awakening its love and respect, spreading understanding of the goals of nature and environmental protection, as well as problems and threats.

Ogólnopolski Dzień Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

National Information Day of the Foundation for the Development of the Education System

Parsifal, Poszukiwacz Legend 2018-1-PL01-KA201-050865 Projekt realizowany w ramach programu Erasmus +

Idea projektu to odpowiedź na szerzącą się wśród europejskich nastolatków tendencję – niedostatecznie rozwinięte umiejętności czytania i pisania.

Jednym z powodów takiej sytuacji jest nadmierne korzystanie ze środków i narzędzi ICT jednak bez odpowiedniego ukierunkowania. Ponieważ niemożliwe jest wyeliminowanie lub ograniczenie potrzeb do korzystania z komputerów, internetu a zwłaszcza smartfonów, trzeba korzystać z nich jako z pomocy naukowych lub źródeł informacji.

Drugą negatywną konsekwencją wszechobecnego ICT jest identyfikowanie się nastolatków bardziej z rzeczywistością wirtualną niż otaczającą ich lokalnie, a w efekcie utarta więzi z lokalnymi tradycjami, kulturą, historią i legendami.

Cel projektu to takie wykorzystanie zasobów ICT które będzie motywować nastolatki do poszukiwania wiadomości i czytania o miejscowych/lokalnych/krajowych legendach, podaniach i mitach. To również promowanie wykorzystania przez nauczycieli nowoczesnych metod nauczania, skoncentrowanych na uczniu, multidyscyplinarnych, opartych na działaniu i praktyce zamiast na teorii.

Rezultaty to:

  • podniesienie poziomu umiejętności czytania i pisania wśród nastolatków, – zwiększenie motywacji do czytania,
  • wzbudzenie zaciekawienia własnymi korzeniami, historią, kulturą i tradycjami
  • umiejętność korzystania ze smartfonów, internetu i aplikacji jako pomocy naukowych i źródła informacji – promowanie skoncentrowanej na uczniu metodologii nauczania, opartej na działaniach, indywidualnym podejściu i pracy w grupie W ramach projektu powstaną: – zbiór legend online, po angielsku i w języku ojczystym – esej/analiza podobieństw występujących w legendach polskich, włoskich, rumuńskich, bułgarskich i litewskich – mapa interaktywna która pozwoli zwiedzać kraje partnerskie szlakami legend

PARSIFAL, LEGEND SEEKER 2018-1-PL01-KA201-050865 the project is implemented under the Erasmus + program.

Project idea to respond to a growing trend among young people – insufficiently developed reading and writing skills

One of the reasons for this is the excessive use of ICT resources and tools, but without proper targeting. Since it is impossible to eliminate or reduce the need to use computers, the Internet and especially smartphones, they must be used as research aids or sources of information.

The second negative consequence of ubiquitous ICT is that teenagers identify themselves more with virtual reality than with local reality, and as a result, ties with local traditions, culture, history and legends are lost.

The aim of the project is to use ICT resources that will motivate teenagers to search for news and read about local / local / national legends, stories and myths. It also promotes the use by teachers of modern teaching methods, focused on the student, multidisciplinary, based on action and practice, instead of theory.

The results are:

  • increasing the level of reading and writing skills among teenagers,
  • increasing the motivation to read,
  • arousing interest in one’s own roots, history, culture and traditions
  • ability to use smartphones, the Internet and applications as teaching aids and sources of information
  • promoting a student-centered teaching methodology based on action, individual approach and group work The project will include: – online legends collection in English and native language – essay / analysis of the similarities in Polish, Italian, Romanian, Bulgarian and Lithuanian legends – an interactive map that will allow you to visit partner countries along the routes of legends

Opiniowanie tematyki zajęć w ramach projektu „Poczuj pociąg do kolei”

Z przyjemnością informujemy, że FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI SMART opiniowała tematykę zajęć w ramach projektu „Poczuj pociąg do kolei” ( Projekt realizowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 umowa nr POWR.03.01.00-00-t070/18-00), którego głównym celem jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 20 lat służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową, poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań, rozbudzania ciekawości poznawczej, stymulowania aktywności edukacyjnej i kulturalnej młodego człowieka, propagowania kultury innowacyjności oraz działania służące zapobieganiu społecznemu wykluczeniu.

Providing opinions on the subject of classes under the project „Feel the train to the railway”

We are pleased to announce that the SMART EDUCATION FOUNDATION gave its opinion on the subject of classes under the project „Feel the train to the railroad” (Project implemented from European Funds under the Operational Program Knowledge Education Development 2014-2020 agreement no. POWR.03.01.00-00-t070 / 18-00), the main goal of which is to develop educational programs and implement didactic activities for children and adolescents aged 6 to 20 years, aimed at developing competences in its participants that allow for social and professional activation, expanding general and specialist knowledge, as well as developing interests, awakening cognitive curiosity, stimulating the educational and cultural activity of a young person, promoting a culture of innovation and measures to prevent social exclusion.