Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata. Na świecie choruje na nią ponad 350 mln ludzi, w Polsce 1,88 mln osób doświadczyło zaburzeń depresyjnych – to 5,1% populacji.

To choroba duszy i ciała. Zaczyna się niewinnie – od przygnębienia, złego nastroju. Jednak zlekceważenie tych oznak może być dramatyczne w skutkach.

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją stanowi okazję, by zdobyć wiedzę o jej rozpoznawaniu i leczeniu.

National Day of Combating Depression

According to the World Health Organization, depression is one of the world’s most serious health problems. Over 350 million people worldwide suffer from it, and in Poland 1.88 million people have experienced depressive disorders – this is 5.1% of the population.

It is a disease of the soul and body. It starts innocently – with depression, bad mood. However, ignoring these signs can have dramatic consequences.

The National Day for Combating Depression is an opportunity to learn about its diagnosis and treatment.