Projekt „Sport dla Każdego”

Europejski Korpus Solidarnośći
2020-1-PL01-ESC31-078956

Przejdź na stronę projektu

Projekt został zatwierdzony i jest współfinansowany przez Narodową Agencję Korpusu Solidarności. Celem projektu jest wykształcenie wśród uczestników potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony zdrowia i prowadzenia aktywnego trybu życia. Projekt wspiera nabywanie kompetencji w dziedzinie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. Projekt zainicjowany jest przez grupę młodych ludzi, ale udział w jego realizacji będzie możliwy dla szerokiej grupy odbiorców z terenu Opolszczyzny – uczniów, studentów, osób pracujących, bezrobotnych oraz seniorów. Podstawowym kryterium udziału w projekcie jest gotowość do regularnych treningów i spotkań w ramach grupy projektowej. Poziom treningów będzie dostosowany do możliwości i potrzeb uczestników. Projekt w swoim założeniu ma integrować społeczność lokalną i odnosi się także do grup defaworyzowanych poprzez zaangażowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej i życiowej, dla których udział w projekcie będzie możliwy dzięki odpowiedniemu wsparciu, które usunie bariery finansowe, kulturowe i mentalne.