Projekt „Na naukę nigdy za późno”

Program Erasmus+
Nr projektu 2021-1-PL01-KA122-ADU-000021044.
Okres realizacji – 01/12/2021 – 31/05/2023

Przejdź na stronę projektu

Cele projektu:

  • podniesienie kompetencji pracowników dydaktycznych Fundacji SMART w zakresie prowadzenia zajęć z dorosłymi
  • podniesienie kompetencji językowych zarówno pracowników dydaktycznych jak i niedydaktycznych
  • poszerzenie oferty edukacyjnej dla dorosłych słuchaczy oraz skierowanie jej do grup defaworyzowanych i osób z mniejszymi szansami
  • nabycie doświadczenia w zakresie stosowania w bieżącej pracy działań mających wpływ na zrównoważony rozwój
  • budowanie sieci współpracy instytucji międzynarodowych działających w sektorze edukacji dorosłych
  • usprawnienie systemu promowania działalności Fundacji
  • budowa silnej organizację ukierunkowanej na sektor edukacji dorosłych