Dzisiaj Dzień Ligi Ochrony Przyrody!

Został utworzony w celu upamiętnienia utworzenia najstarszej organizacji ekologicznej w kraju, która została założona 9 stycznia 1928 roku.

Głównym celem działalności stowarzyszenia jest kształtowanie właściwych postaw człowieka przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania i poszanowania, szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń.

Today is the Day of the Nature Conservation League!

It was created to commemorate the creation of the oldest ecological organization in the country, which was founded on January 9, 1928. The main goal of the association’s activity is to shape the right attitudes of people by showing the richness, beauty and importance of nature, awakening its love and respect, spreading understanding of the goals of nature and environmental protection, as well as problems and threats.