Opiniowanie tematyki zajęć w ramach projektu „Poczuj pociąg do kolei”

Z przyjemnością informujemy, że FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI SMART opiniowała tematykę zajęć w ramach projektu „Poczuj pociąg do kolei” ( Projekt realizowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 umowa nr POWR.03.01.00-00-t070/18-00), którego głównym celem jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 20 lat służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową, poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań, rozbudzania ciekawości poznawczej, stymulowania aktywności edukacyjnej i kulturalnej młodego człowieka, propagowania kultury innowacyjności oraz działania służące zapobieganiu społecznemu wykluczeniu.

Providing opinions on the subject of classes under the project „Feel the train to the railway”

We are pleased to announce that the SMART EDUCATION FOUNDATION gave its opinion on the subject of classes under the project „Feel the train to the railroad” (Project implemented from European Funds under the Operational Program Knowledge Education Development 2014-2020 agreement no. POWR.03.01.00-00-t070 / 18-00), the main goal of which is to develop educational programs and implement didactic activities for children and adolescents aged 6 to 20 years, aimed at developing competences in its participants that allow for social and professional activation, expanding general and specialist knowledge, as well as developing interests, awakening cognitive curiosity, stimulating the educational and cultural activity of a young person, promoting a culture of innovation and measures to prevent social exclusion.