Projekty, w które zaangażowała się fundacja

Obecnie Fundacja SMART jest zaangażowana w następujące projekty:

 • Projekt „Sport dla każdego” – projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Korpusu Solidarności Unii Europejskiej (numer projektu: 2020-1-PL01-ESC31-078956”
 • Projekt „Daj swoim rzeczom drugie życie!” – projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Korpusu Solidarności Unii Europejskiej (numer projektu: 2020-1-PL01-ESC31-078957)
 • „DeDAC: DEsigning Digital Advocacy Campaigns”, zatwierdzonym przez włoską agencję narodową (2020-1-IT03-KA105 018168) we współpracy z Associazione Akira

Współpracujemy z:

 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żorach (MOPS w Żorach) w projekcie dotyczącym funkcjonowania rodzin zastępczych, budowania pozytywnych relacji pomiędzy rodzicami zastępczymi i dziećmi.
 • Politechniką Śląską w projekcie w zakresie transportu kolejowego, który na celu opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 20 lat służących rozwijaniu kompetencji pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową,
 • Technicznymi Zakładami Naukowymi w Dąbrowie Górniczej w projekcie mającym na celu podniesienie umiejętności zawodowych uczniów/uczennic poprzez organizację i prowadzenie profesjonalnych kursów języka angielskiego.

Projects in which the Foundation is involved

Currently, the SMART Foundation is involved in the following projects:

 • The project „Sport for everyone” – the project received funding from the European Union Solidarity Corps (project number: 2020-1-PL01-ESC31-078956 „
 • The project „Give your things a second life!” – the project received funding from the European Union Solidarity Corps (project number: 2020-1-PL01-ESC31-078957)
 • „DeDAC: DEsigning Digital Advocacy Campaigns”, approved by the Italian National Agency (2020-1-IT03-KA105 018168) in collaboration with Associazione Akira

We work with:

 • Communal Social Welfare Center in Żory (MOPS in Żory) in the project concerning the functioning of foster families, building positive relations between foster parents and children.
 • Silesian University of Technology in a project in the field of railway transport, which aims to develop educational programs and implement didactic activities for children and adolescents aged 6 to 20 years, aimed at developing competences allowing for social and professional activation,
 • Technical Scientific Institutes in Dąbrowa Górnicza in a project aimed at increasing the professional skills of students by organizing and conducting professional English language courses