NAEKS zatwierdza projekt „Sport dla Każdego”!

Chwalimy się!! Projekt „Sport dla każdego” 2020-1-PL01-ESC31-078956 został zatwierdzony przez Narodową Agencję Europejskiego Korpusu Solidarności. Celem projektu jest wykształcenie wśród uczestników potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony zdrowia i prowadzenia aktywnego trybu życia. Projekt wspiera nabywanie kompetencji w dziedzinie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. Projekt zainicjowany jest przez grupę młodych ludzi, ale udział w jego realizacji będzie możliwy dla szerokiej grupy odbiorców z terenu Opolszczyzny – uczniów, studentów, osób pracujących, bezrobotnych oraz seniorów. Podstawowym kryterium udziału w projekcie jest gotowość do regularnych treningów i spotkań w ramach grupy projektowej. Poziom treningów będzie dostosowany do możliwości i potrzeb uczestników. Projekt w swoim założeniu ma integrować społeczność lokalną i odnosi się także do grup defaworyzowanych poprzez zaangażowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej i życiowej, dla których udział w projekcie będzie możliwy dzięki odpowiedniemu wsparciu, które usunie bariery finansowe, kulturowe i mentalne.

NAEKS approves the „Sport for Everyone” project!

The project „Sport for everyone” 2020-1-PL01-ESC31-078956 has been approved by the European National Solidarity Corps Agency. The aim of the project is to educate participants about the need to take care of their own health and to develop skills necessary to protect health and lead an active lifestyle. The project supports the acquisition of competences in the field of healthy lifestyle and physical activity. The project is initiated by a group of young people, but participation in its implementation will be possible for a wide group of participants from the Opole region – pupils, students, workers, the unemployed and seniors. The basic criteria for participation in the project is readiness for regular training and meetings within the project group. The training level will be adjusted to the participants’ abilities and needs. The project’s aim is to integrate the local community and also link in with disadvantaged groups through the involvement of people at risk of social exclusion – people in a difficult economic and life situations, for whom participation in the project will be possible thanks to appropriate support that will remove financial, cultural and mental barriers.